تمامی دوره ها بصورت کاربردی و حرفه ای بصورت ???درصد تضمینی

مدرس:مهندس مهدی مقتدی نژاد

کارشناس ارشد معماری

 

ضرورت و هدف: تعریف هندسه با خطوط ریاضی باعث شده است که راینو در تبدیل هندسه به نمونه های واقعی جلوتر از دیگر نرم افزار های مدل ساز باشد. از دیگر مزیت این نرم افزار مدل سازی پوسته های پیچیده با دستورات ساده است.

فصل اول :
آشنایی با نرم افزار راینو – بررسی محیط برنامه راینو – روش های مختلف اجرای دستورات در برنامه – آشنایی با نوار ابزارها و نحوه نمایش آنها – بررسی عملکرد خط فرمان – نحوه استفاده از راهنمای برنامه

فصل دوم :
نحوه ساخت فایل جدید – چگونگی باز کردن فایل های ترسیمی – روش ذخیره کردن فایل – طریقه رسم نقاط – آشنایی با ابزار خط – چگونگی رسم چندخطی ها – نحوه رسم منحنی – بررسی عملکرد نقاط – طریقه رسم چهارضلعی ها

فصل سوم :
آشنایی با ابزار دایره – طریقه رسم انواع کمان – نحوه استفاده از ابزار بیضی – چگونگی ترسیم چندضلعی ها – بررسی عملکرد ابزار دوران و حرکت – نحوه انتخاب و حذف موضوعات – بررسی کارایی گزینه های نوار ابزار object snap – روش استفاده از فرمان های بزرگ نمایی و کوچک نمایی در صفحه – آشنایی با ابزار pen
فصل چهارم: 
طریقه رسم مکعب – بررسی ابزار ترسیم کره – آشنایی با بیضی های حجمی – نحوه ترسیم قطع مخروطی – روش رسم انواع مخروط – طریقه استفاده از ابزار هرم – چگونگی ترسیم استوانه ی توپر – روش رسم استوانه ی توخالی – نحوه ایجاد تیوپ – بررسی عملکرد دستورات رسم لوله

 فصل پنجم :
آشنایی با فرامین ترکیب اشکال – طریقه ی گروه بندی کردن ترسیمات – نحوه یکپارچه سازی ترسیمات از طریق فرمان join – روش تجزیه اشیا ترسیمی توسط دستور explode – طریقه برش زدن ترسیمات با فرمان split – بررسی برخی گزینه های کادر document properties

فصل ششم :
بررسی عملیات کپی – چگونگی قرینه سازی اشکال با فرمان mirror – نحوه offset کردن ترسیمات – بررسی عملکرد گزینه های نوار ابزار scale – طریقه کار با آرایه ها – یک مثال از نحوه استفاده از دستورات move – mirror – join – scale – نحوه گرد کردن گوشه ها – طریقه پخ زدن گوشه های اشکال ترسیمی – تغییر طول خطوط با استفاده از دستور extend
فصل هفتم :
بررسی ابزار اندازه گیری عمودی،افقی – طریقه اندازه گیری مورب،زاویه ها، دوایر و افزودن متن به اندازه ها – روش ایجاد خطوط راهنما در نقشه ها و ترسیمات – نحوه ایجاد الگویی از خطوط

فصل هشتم :
بررسی عملکرد لایه ها در ترسیمات – آشنایی با گزینه های پنل لایه ها – طریقه کار با لایه ها – بررسی چگونگی انتخاب اشکال ترسیمی

فصل نهم :
نحوه ایجاد سطوح – ایجاد اشیا توپر توسط دستور extrude – بررسی دستورات extrude to point و extrude tapered – نحوه ایجاد سطوح توسط فرامین ribbon و extrude curve normal to surface – روش ایجاد سطح با استفاده از فرمان loft – طریقه ایجاد سطح توسط شبکه ای از منحنی ها – آشنایی با فرمان patch

فصل دهم :
نحوه استفاده از دستور sweep1 – طریقه به کارگیری فرمان sweep2 در ایجاد سطوح – آشنایی با دستورات revolve و Rail revolve – طریقه ایجاد سطح از نقاط تعریف شده در تقاطع اشی – نحوه ایجاد سطوح نربز – نحوه ایجاد سطح از شبکه ای از نقاط مشخص روی سطح

فصل یازدهم :
آشنایی با مش ها – طریقه ایجاد اشکال مش – روش ایجاد مش از منحنی ها و نقاط – نحوه ادغام مثلث های مش و تقسیم مربع های آن

فصل دوازدهم :
روش تغییر شکل اشیا در موازات زاویه مشخص نسبت به سطح – طریقه حرکت دادن و کپی کردن اشیا توسط دستور point 2 orient – نحوه کار با دستور point 3 orient – چگونگی قرار دادن اشیا بر روی سطوح توسط دستور orient – نحوه حرکت اشیا در امتداد یک منحنی – روش کپی کردن منحنی ها به لبه سطوح – چگونگی ایجاد چرخش در اشکال حجمی

فصل سیزدهم: 
طریقه خم نمودن احجام – چگونگی حرکت دادن نقاط کنترل نسبت به محور – هم تراز کردن اشیا از یک منحنی پایه به منحنی دیگر – چگونگی انتقال اشیا از شی پایه به شی هدف – نحوه ایجاد شکل سه بعدی بسته – روش تغییر ظاهر ترسیمات به وسیله تغییر مقیاس – چگونگی تغییرشکل اشیا چرخشی

فصل چهاردهم :
نحوه رسم خطوط بر روی احجام – طریقه ایجاد سطح مماس بین دولبه سطح – روش ایجاد سطح مماس با شعاع های مختلف بین لبه سطوح – چگونگی ایجاد پخ بین دو سطح و دو لبه – طریقه ساخت ترکیبی بین دو سطح – نحوه ایجاد ترکیب بین دولبه با شعاع های متفاوت – روش به کارگیری فرمان blend edge برای ایجاد سطح ترکیبی پیوسته

فصل پانزدهم :
نحوه ایجاد یک چندخطی از منحنی یا مش – ایجاد خطوط ایزوپارامتریک روی سطوح – طریقه مجزا کردن سطوح یک حجم توپر – چگونگی جدا کردن خطوط از منحنی اصلی – نحوه جداسازی و استخراج خطوط اجسام حجمی – بررسی عملکرد دستور create UV curve

فصل شانزدهم: 
نحوه استفاده از رنگها در ترسیمات – طریقه رنگ کردن ترسیمات با تصاویر – بررسی تنظیمات مربوط به متریال اشکال ترسیمی – آشنایی با انواع نورها و نحوه ایجاد آن – روش رندر کردن طرح – نحوه چاپ کردن ترسیمات

فصل هفدهم :

اجرای یک پروژه ساختمانی

فصل هجدهم :

آشنایی با پلاگین های راینو جهت ترسیم اشکال پیچده و هندسی : T-Splines-Panneling tools-Key shot

نویسنده: